Logo Catrina Trans Limited
Status paczki nadanej z PL


Status paczki nadanej z UK

Menu


Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SPEDYCYJNYCH PRZEZ TSZ&K Transport Limited.


Prosimy klientów o zwrócenie szczególnej uwagi na postanowienia tego Regulaminu wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność firmy jak również te, które w pewnych okolicznościach mogą być podstawą dochodzenia przez firmę roszczeń odszkodowawczych wobec Zleceniodawców, a w szczególności §4.4, §4.5, §4.7, §5.3, §6.13, §6.14, §7.3, §9, §13.A (Insurance), §13.B (Insurance), §13.C (Insurance)

§1. OBJAŚNIENIE POJĘĆ.


Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
a) Umowa spedycji – zawierana pomiędzy Spedytorem a Zleceniodawcą umowa cywilnoprawna polegająca na tym, że jedna z jej stron – Spedytor - zobowiązuje się do wykonania szeregu usług związanych z przewozem w ramach działalności własnego przedsiębiorstwa, zaś druga strona – Zleceniodawca - do zapłaty w zamian za to wynagrodzenia;
b) Spedytor (Spedytor główny) – tu: TSZ&K Transport Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii - podmiot, który zawodowo, za wynagrodzeniem podejmuje się we własnym imieniu lecz na rachunek zleceniodawcy lub w imieniu i na rachunek zleceniodawcy wysłania lub odbioru przesyłki, zorganizowania całości lub części procesu przemieszczenia przesyłki lub innych usług związanych z obsługą przesyłki i jej przemieszczaniem; Spedytorem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest także Spedytor zastępczy oraz Spedytor dalszy;
c) Spedytor zastępczy - podmiot, któremu Spedytor główny powierza w celu wykonania zlecenia całość obowiązków wynikających z zawartej pomiędzy spedytorem głównym a jego zleceniodawcą umowy spedycji;
d) Spedytor dalszy - podmiot, którym posługuje się Spedytor główny przy wykonywaniu zlecenia, powierzając mu do wykonania oznaczoną część swych obowiązków;
e) Nadawca – podmiot, który wydaje przesyłkę przedstawicielowi Spedytora, w ramach wykonania zleconej usługi spedycyjnej
f) Odbiorca – podmiot, który przyjmuje przesyłkę dostarczoną przez Spedytora, w ramach wykonania zleconej usługi spedycyjnej;
g) Zleceniodawca – podmiot, który zleca Spedytorowi wykonanie usługi spedycyjnej; może nim być Nadawca, Odbiorca lub inny podmiot;
h) Zlecenie spedycyjne – zgłoszenie dokonane drogą elektroniczną (e-mail, formularz internetowy lub formularz zastępczy dostarczony przez Spedytora, a dostępny na jego stronie internetowej www.catrinatrans.co.uk) bądź drogą telefoniczną (numery telefonów podane na stronie internetowej Spedytora www.catrinatrans.co.uk) do Spedytora chęć nadania przesyłki;
i) Przesyłka – towary podjęte do spedycji od jednego Nadawcy do jednego Odbiorcy;
j) List przewozowy – dokument, na bazie którego Spedytor świadczy usługę spedycyjną przesyłek;
k) wykreślenie

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE.


1. Niniejszy Regulamin określa zasady wykonywania usług spedycyjnych oraz przewozu rzeczy w ramach Umowy zawartej pomiędzy TSZ&K Transport Limited Limited – zwaną dalej „Spedytorem“, a jej klientami, zwanymi dalej „Zleceniodawcą“.
2. Wraz z podpisaniem Umowy Zleceniodawca zawiera ze Spedytorem umowę spedycji, której integralną część stanowi niniejszy Regulamin – zgodnie z warunkami w nim określonymi.
3. W sytuacjach gdy co do jakichkolwiek działań podejmowanych przez Spedytora obowiązują powszechne przepisy prawne, w tym również rozporządzenia i dyrektywy, postanowienia tego Regulaminu będą interpretowane w ich świetle. Żadne z postanowień Regulaminu nie będzie w świetle tych przepisów prawnych interpretowane jako zrzeczenie się przez Spedytora jego praw lub niezawisłości ani też poszerzenie jego obowiązków i odpowiedzialności. Jeżeli zaistnieje w jakimkolwiek zakresie sprzeczność części tego Regulaminu z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi, przepisy te będą miały pierwszeństwo zastosowania tylko co do tej części i zakresu.
4. Przez umowę spedycji Spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem.
5. Umowę spedycji uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Spedytora zlecenia, chyba że Spedytor bez zbędnej zwłoki zawiadomi Zleceniodawcę o odmowie jego przyjęcia.
6. Zleceniodawca obowiązany jest do zapoznania się z treścią umowy oraz Regulaminem przed przekazaniem przesyłki Spedytorowi.

§3. ZAKRES USŁUG SPEDYTORA.


1. Spedytor świadczy usługi w zakresie spedycji międzynarodowej, które obejmują następujące ich rodzaje:
a) CATRINA CLASSIC, a w jej ramach: CATRINA CLASSIC STANDARD oraz CATRINA CLASSIC EXPRESS;
b) CATRINA VAN;
c) CATRINA SPED.
2. Zakres usług spedycyjnych świadczonych przez Spedytora na rzecz Zleceniodawcy, ustalany jest dla każdej przesyłki, przy czym może on obejmować następujące czynności:
• porady w zakresie warunków przewozu, wyboru trasy i środka transportu,
• porady w zakresie wyceny,
• przygotowanie przesyłki do przewozu (opakowanie, ważenie, liczenie, znakowanie),
• dostawę przesyłki do miejsca przekazania na główny środek transportu,
• sporządzenie dokumentów przewozowych,
• zawarcie z przewoźnikiem umowy przewozu,
• ubezpieczenie przesyłki na czas przewozu,
• odbiór przesyłki w miejscu przeznaczenia,
• składowanie,
• podjęcie należności za dostarczony towar,
• przeprowadzenie rozliczenia z przewoźnikiem za wykonaną usługę,
• podejmowanie czynności w celu uzyskania zwrotu nienależnie pobranych sum z tytułu przewoźnego i innych niesłusznie pobranych kwot związanych z wykonywaniem przewozu,
• podejmowanie odpowiednich czynności dla zabezpieczenia praw Zlecedniodawcy w stosunku do przewoźnika i innych spedytorów w przypadku powstania szkody w trakcie przewozu,
• zawiadomienie Zleceniodawcy o przewidywanych lub zaistniałych już przeszkodach w przewozie.

§4. ZLECENIE SPEDYCYJNE. ZASADY OGÓLNE.


1. Umowa spedycji zawierana jest na podstawie Zlecenia spedycyjnego, sporządzonego zgodnie ze stosowanymi przez Spedytora wzorcami.
2. Zlecenie spedycyjne przyjmowane jest przez Spedytora, który działa na jego podstawie i w jego granicach.
3. Zlecenie dla swojej ważności nie wymaga formy pisemnej, jednakże dla uniknięcia nieporozumień i nieprawidłowości w jego realizacji zaleca się, by wystawione zostało lub potwierdzone w formie pisemnej.
4. Spedytor nie jest odpowiedzialny za następstwa błędów i nieporozumień wynikłych w związku z otrzymaniem zlecenia ustnie lub telefonicznie.
5. Spedytor nie jest odpowiedzialny za skutki dodatkowych instrukcji udzielanych przez Zleceniodawcę bezpośrednio innym stronom uczestniczącym w realizacji spedycji.
6. Zlecenie powinno zawierać wszystkie niezbędne informacje o przesyłce i o jej właściwościach, a w szczególności znaki i numery poszczególnych sztuk (opakowań), ich liczbę, ciężar, wymiary, kubaturę, ilość i rodzaj, jak również określać zakres zlecanej usługi oraz wszelkie inne dane i dokumenty potrzebne dla prawidłowego wykonania zlecenia.
7. Zleceniodawca ma obowiązek udzielenia zlecenia kompletnego i prawidłowego. Zleceniodawcę obciążają konsekwencje zaistniałe wobec Spedytora i osób trzecich w następstwie podania w zleceniu niedokładnych, niekompletnych i nieprawidłowych danych, przy czym odnosi się to również do danych zawartych w dokumentach, korespondencji oraz podanych na przesyłce informacji co do ilości, wagi, wymiarów i właściwości, a także wadliwego opakowania przesyłki itp., nawet wtedy, gdy niedokładność, niekompletność, względnie nieprawidłowość powstały bez jego winy.
8. Wypełniając formularz zgłoszeniowy Zleceniodawca potwierdza zgodność deklarowanych danych ze stanem faktycznym, jak również znajomość warunków niniejszej umowy oraz warunków stosowanego przez Spedytora cennika, który z momentem podpisania i wysłania formularza zgłoszniowego, stają się wiążące.
9. Spedytor jest uprawniony do sprawdzenia, czy przedstawione mu w zleceniu dane są poprawne i wyczerpujące, jak również do sprawdzenia prawdziwości podpisów i uprawnień osób podpisanych na zleceniach i innych dokumentach.
10. Przyjęte zlecenie Spedytor może przekazać do wykonania w całości lub w części osobom trzecim. W tym przypadku wszelkie postanowienia dotyczące ograniczenia odpowiedzialności spedytora, zawarte w niniejszym Regulaminie, odnoszą się także do Spedytorów dalszych i zastępczych.
11. Zlecenie może być przekazywane do Spedytora e-mailem, faxem lub w inny uzgodniony przez strony sposób. Przyjęcie zlecenia dokumentowane jest w sposób stosowany przez Spedytora.

§5. PRZEDMIOT UMOWY SPEDYCJI.


1. Zleceniodawca zobowiązuje się do określenia wartości przesyłki w liście przewozowym otrzymanym od kuriera w trakcie odbioru przesyłki przez kuriera oraz do zatwierdzenia poprawności danych własnoręcznym podpisem umieszczonym na liście przewozowym.
2. Spedytor nie przyjmuje do obsługi spedycyjnej:
• przesyłek zawierających przedmioty niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobie lub mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe (np. broń, amunicję) lub radioaktywne, substancje żrące, chemicznie i biologicznie aktywne;
• narkotyków i substancji psychotropowych oraz leków, preparatów wymagających specjalnych warunków przewozu;
• żywych zwierząt, roślin, szczątków ludzkich i zwierzęcych;
• przesyłek, zawierających lub będących produktami szybko psującymi się – przesyłki towarowe których właściwości fizyczne i chemiczne ulegają zmianie na skutek upływu czasu i wymagają w związku z tym szczególnych wymogów transportów;
• wyrobów tytoniowych i alkoholu;
• mających na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo, a także przesyłek stanowiących wzór, matrycę produkcyjną lub prototyp jakiegokolwiek urządzenia, maszyny lub innego produktu przemysłowego;
• przesyłek wartościowych, w szczególności: wartości i środki pieniężne, znaki legitymacyjne, papiery wartościowe, wyroby jubilerskie, działa sztuki, antyki, numizmatyki, zbiory kolekcjonerskie itp.;
• przesyłek, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt mających z nimi styczność albo mogą uszkodzić inne towary lub jakikolwiek środek transportu lub narzędzia użyte do ich obsługi;
• przesyłek, które wymagają odrębnych zezwoleń, koncesji lub ich przewóz jest zabroniony przez prawo;
• przesyłek niewłaściwie opakowanych, nieodpowiednio zabezpieczonych do transportu;
• przesyłek zakwalifikowanych jako materiały lub towary niebezpieczne, artykuły których transport jest niedozwolony lub ograniczony przez IATA (International Air Transport Association), ICAO (International Civil Aviation Organization) lub organy administracji publicznej;
• przesyłek, które nie mają sporządzonej deklaracji celnej, o ile jest ona wymaga przez przepisy celne;
• jakiejkolwiek żywności oraz produtków spożywczych;
• przesyłek z zawartością szkła itp., a także zawierających sprzęt elektroniczny podatny na uszkodzenia.
roślin i produktów, w których może zalęgnąć się robactwo lub inne pasożyty, jak również takich, które mogą doprowadzić do rozpowszechnienia się robactwa lub zanieczyszczeń;
3. W przypadku nadania przesyłki wyłączonej ze spedycji – zgodnie z informacją z ust. 2 niniejszego paragrafu, lub niezgodnej z deklarowaną zawartością, Nadawca zobowiązany jest do naprawienia powstałej na skutek tego szkody w pełnej wysokości – w tym także w sytuacjach związanych ze skażeniem środowiska. Spedytor nie odpowiada za uszkodzenie, utratę lub ubytek takich przesyłek.

§6. WARUNKI PRZYJĘCIA PRZESYŁKI DO PRZEWOZU. OPAKOWANIE.


1. Odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie przesyłki do przewozu, w tym opakowanie, oznaczenie i opisanie, ponosi Zleceniodawca. Szczegółowa instrukcja prawidłowego przygotowania przesyłki do przewozu umieszczona została na stronie internetowej Spedytora pod adresem www.catrinatrans.co.uk.
2. Przesyłki, które ze względu na swoje właściwości lub zawartość wymagają opakowania, Zleceniodawca obowiązany jest przekazać w opakowaniu spełniającym wymogi Spedytora.
3. Opakowanie powinno być:
• zamknięte i zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem taśmą samoprzylepną, plombą, pieczęcią lakową, itp.;
• odpowiednio wytrzymałe i uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów;
• pozbawione elementów mogących uszkodzić inne przewożone przesyłki.
4. Opakowanie i zabezpieczenie przesyłki wlicza się do jej masy.
5. Paczka powinna stanowić zespoloną całość. W przypadku, gdy Zleceniodawca dostarczy do Spedytora przesyłkę nieprawidłowo przygotowaną, Spedytor będzie uprawniony do potraktowania każdej części paczki jako osobnej przesyłki i tym samym obciążyć Zleceniodawcę dodatkowymi kosztami.
6. W przypadku rażących braków w opakowaniu czy zabezpieczeniu przesyłki Spedytor może odmówić jej przyjęcia do przewozu. W przypadku niewłaściwego opakowania lub jego braku Spedytor może również przesyłkę zapakować na koszt Zleceniodawcy.
7. Szczegółowa instrukcja pakowania przesyłek udostępniona jest na stronie internetowej Spedytora, przy czym Spedytor zastrzega sobie prawo do różnicowania wymogów co do sposobu opakowania w zależności od rodzaju usługi (Catrina Classic, Catrina Van, Catrina Sped).
8. Spedytor może odmówić przyjęcia przesyłki również w przypadku:
• gdy stwierdzi, iż deklaracja zawartości przesyłki lub jej wagi nie jest zgodna ze stanem faktycznym lub kiedy istnieje uzasadnione podejrzenie takiej nieprawidłowości,
• niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez Zleceniodawcę.
9. Zleceniodawca zobowiązuje się do wydania Spedytorowi, w ramach Umowy, wszelkich dokumentów wymaganych przez odpowiednie przepisy do dokonania przewozu przesyłki.
10. Przed przyjęciem przesyłki do obsługi spedycyjnej Spedytor może zażądać od Zleceniodawcy jej otwarcia w celu sprawdzenia czy odpowiada ona oświadczeniom Zleceniodawcy, zawartym w zleceniu spedycyjnym, w szczególności czy zadeklarowana wartość odpowiada rzeczywistej i czy nadawana przesyłka nie podlega wyłączeniu z usług spedycyjnych oraz w celu sprawdzenia zabezpieczenia wewnątrz opakowania.
11. Spedytor obowiązany jest poinformować Zleceniodawcę, iż na żądanie organów władzy lub w innych okolicznościach uzasadniających obawę działania wbrew postanowieniom Regulaminu lub też aktu niezgodnego z obowiązującym porządkiem prawnym, Spedytor ma prawo otworzyć przesyłkę oraz sprawdzić jej zawartość także po jej przyjęciu.
12. Składając zlecenie spedycyjne Zleceniodawca gwarantuje, iż oświadczenie złożone przez niego na formularzu zgłoszeniowym lub w liście przewozowym, a dotyczące fizycznych cech przesyłki (waga, zawartość, wymiary, itp.), są prawidłowo zadeklarowane oraz zgodne z prawdą.
13. W przypadku stwierdzenia, po przyjęciu przesyłki do spedycji, naruszenia przez Zleceniodawcę postanowień wyżej w §6. wskazanych, zapłaci on karę pienieżną, w wysokości 18 Funtow Brytyjskich (cena zawiera podatek vat).
14. Zapłata kary, o której mowa w ust. 2, nie pozbawia Spedytora prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych.

§7. WYKONANIE ZLECENIA. PRAWA I OBOWIĄZKI SPEDYTORA.


1. Spedytor jest zobowiązany wykonywać swoje czynności zgodnie z przyjętym zleceniem. W przypadku konieczności podjęcia działań nie objętych zleceniem Spedytor powinien kierować się dobrem towaru, zachowaniem należytej staranności i obowiązującymi przepisami prawa.
2. W przypadku braku w zleceniu jednoznacznych, wystarczających i wykonalnych instrukcji lub szczególnych uzgodnień, Spedytor ma wolny wybór czasu, sposobu wysyłki, rodzaju przewozu i taryf. Spedytor działa w każdym przypadku uwzględniając dobro towaru, lecz na ryzyko i rachunek Zleceniodawcy.
3. Jeżeli Spedytor obowiązany jest do wysyłania dokumentów za potwierdzeniem, to uzyskanie potwierdzenia nadania zwalnia Spedytora od odpowiedzialności za niedoręczenie lub opóźnienie w doręczeniu dokumentów. Bez pisemnego zlecenia spedytor nie ma obowiązku ubezpieczenia wysyłanych dokumentów.
4. Odbierając przesyłkę, Spedytor lub przez niego upoważniona osoba obowiązana jest sprawdzić, czy przesyłka dostarczona została w stanie nienaruszonym, bez braków lub uszkodzeń zewnętrznych i w zgodności z towarzyszącymi jej dokumentami.
5. Jeżeli przesyłka składana jest do magazynu należącego do osób trzecich, sprawdzenia stanu i zgodności z dokumentem przewozowym dokonuje podmiot prowadzący magazyn.
6. W razie stwierdzenia uszkodzenia lub braku w przesyłce, braku lub niezgodności plomb i innych zabezpieczeń, Spedytor zabezpiecza prawa Zleceniodawcy w stosunku do osób trzecich odpowiedzialnych za stwierdzone braki lub uszkodzenia, powiadamiając o tym Zleceniodawcę.
7. Poświadczenie odbioru przesyłki wydane przez Spedytora stwarza domniemanie przyjęcia jej przez Spedytora w takim stanie, jak to uwidoczniono w poświadczeniu.
8. Wykonując zlecenie dotyczące wysłania przesyłki, Spedytor obowiązany jest dotrzymać wyznaczonych warunkami kontraktu handlowego terminów (terminów ważności akredytywy handlowej, itp.) określonych w zleceniu, chyba że z przyczyn niezależnych od Spedytora było to niemożliwe. O powyższym Spedytor powinien uprzedzić lub poinformować Zleceniodawcę.
9. Po przekazaniu przesyłki Spedytorowi Zleceniodawca otrzymuje w liście przewozowym odpowiedni numer trackingowy, przy pomocy którego monitoruje, za pośrednictwem witryny www.catrinatrans.co.uk postępy w dostarczaniu przesyłki do miejsca przeznaczenia.
10. Zleceniodawca zobowiązuje się do określenia wartości przesyłki w liście przewozowym otrzymanym przez kuriera w momencie odbioru przesyłki oraz do zatwierdzenia poprawności danych własnoręcznym podpisem złożonym na liście przewozowym.
11. Udzielając Zleceniodawcy porad dotyczących powszechnych lub lokalnych przepisów prawnych, podlegających zmianom i interpretacji, Spedytor będzie działał w dobrej wierze i dołoży wszelkich starań aby porady te uwzględniały aktualny stan prawnym. Zleceniodawca jest zobowiązany do zasięgnięcia fachowej opinii celem weryfikacji uzyskanych informacji.

§8. UBEZPIECZENIA.


1. Spedytor dokonuje ubezpieczenia przesyłki jedynie wówczas, gdy otrzyma wyraźne w tym względzie pisemne zlecenie. Jeżeli nie uzgodniono inaczej na piśmie, Spedytor nie ma obowiązku aranżowania oddzielnego ubezpieczenia dla każdej przesyłki. Podanie w zleceniu wartości towaru nie oznacza udzielenia Spedytorowi zlecenia na zaaranżowanie ubezpieczenia przesyłki.
2. Oferując Zleceniodawcy ubezpieczenie przesyłki lub zawierając je w jego imieniu i na jego koszt, Spedytor zobowiązany jest udostępnić Zleceniodawcy warunki ubezpieczenia:
- w przypadku objęcia przesyłki ubezpieczeniem generalnym - przed zawarciem umowy spedycji;
- w innych przypadkach - przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

§9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPEDYTORA.


1. Spedytor odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki w czasie od jej przyjęcia aż do wydania przewoźnikowi, dalszemu spedytorowi, Zleceniodawcy lub osobie przez niego wskazanej.
2. Przesyłkę uważa się za utraconą, jeżeli z winy Spedytora nie została doręczona do miejsca przeznaczenia (adresu doręczenia) w terminie 28 dni od upływu przewidywanego terminu realizacji zlecenia spedycyjnego.
3. Okoliczności niezależne od Spedytora lub innej osoby działającej na jego zlecenie uniemożliwiające wykonanie w całości lub w części obowiązków Spedytora, zwalniają go na czas trwania tych przeszkód od odpowiedzialności za terminowe wykonanie zlecenia. O powstaniu tych przeszkód Spedytor winien bez zwłoki zawiadomić Zleceniodawcę. Gdy trwanie tych przeszkód przedłuża się nadmiernie, Spedytor może odstąpić od umowy, nawet gdy jest ona już częściowo wykonana. Jednakże przed odstąpieniem od umowy Spedytor obowiązany jest zabezpieczyć przesyłkę i interes Zleceniodawcy w porozumieniu z nim. W razie odstąpienia Spedytora od umowy z przyczyn wyżej podanych, należy mu się zwrot wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem zlecenia oraz stosowna część wynagrodzenia za dokonane czynności.
4. W szczególności Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które powstały wskutek:
a) nieodpowiedniego opakowania lub oznakowania towaru przez Zleceniodawcę lub osobę trzecią,
b) składowania na otwartym powietrzu, które zostało wcześniej uzgodnione lub jest wykonywane zgodnie z dobrą praktyką,
c) kradzieży lub włamania,
d) siły wyższej (zarządzenia władz, warunki atmosferyczne, działania wojenne, zamieszki itd.),
e) naturalnych właściwości towaru,
f) działania osób trzecich, którym Spedytor nie mógł zapobiec.
5. Spedytor odpowiada za zawinioną przez siebie utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki w granicach zwykłej wartości przesyłki, nie większej niż:
- szkody rzeczowe (utrata, ubytek lub uszkodzenie) – 3.33GBP (trzy funty trzydziesci trzy pensy brytyjskie) za każdy kg wagi brutto dotkniętego utratą, ubytkiem lub uszkodzeniem,
- szkody rzeczowe (utrata, ubytek lub uszkodzenie) powstałe w trakcie transportu wykonywanego różnymi środkami, z wyłączeniem transportu morskiego 3.33GBP (trzy funty trzydziesci trzy pensy brytyjskie) za każdy kg wagi brutto dotkniętego utratą, ubytkiem lub uszkodzeniem.
6. Przy szkodach w odniesieniu do części rzeczy odszkodowanie ustala się według ciężaru danej części rzeczy lub według proporcjonalnego wynagrodzenia za spedycję.
7. Górna granica odpowiedzialności Spedytora za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki wynosi 300 funtow brytyjskich
8. Odpowiedzialność Spedytora za zawinione szkody inne niż utrata, ubytek lub uszkodzenia przesyłki jest ograniczona do dwukrotnej wartości wynagrodzenia Spedytora.
9. Spedytor nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody, wyrządzonej wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów zarówno Zleceniodawcy, jak i osób trzecich.
10. Wymienione wyżej ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą przypadków powstania szkody z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Spedytora.
11. Żaden pracownik Spedytora nie ponosi indywidualnie odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie, niewłaściwe doręczenie, błąd lub zaniedbanie w kwestiach uregulowanych niniejszym Regulaminem.

§10. WYNAGRODZENIE SPEDYTORA I INNE KOSZTY.


1. Spedytorowi należy się wynagrodzenie od Zleceniodawcy zgodnie z zawartą umową.
2. Za usługi nie przewidziane wcześniejszą umową, ale wykonane po uzgodnieniu ze Zleceniodawcą jak również za usługi wykonane bez uzgodnienia, ale w celu należytego wykonania umowy, należy się Spedytorowi stosowne wynagrodzenie. Ponadto Spedytorowi przysługuje zwrot poniesionych w celu wykonania usługi wydatków.
3. Opłaty za usługę spedycyjną oraz inne usługi związane z umową, ustalana jest według aktualnie obowiązującego cennika Spedytora. Płatności za wykonane usługi będą realizowane na podstawie wystawionych przez Spedytora faktur, w formie przedpłaty przelewem bankowym na rachunek Spedytora, gotówką, za pomocą karty kredytowej, debetowej lub transferem za pomocą usługi PayPal.
4. Spedytor może uzależnić wykonanie zlecenia od wpłacenia przez Zleceniodawcę zaliczki na poczet wydatków związanych z jego wykonaniem (np. frachty, opłaty portowe, celne, itp.). Spedytor może również uzależnić dalsze wykonanie zlecenia od natychmiastowego zwrotu dokonanych już wydatków. Przy dostawach sukcesywnych Spedytor ma prawo do częściowego rozliczania należności.
5. Zajęcie, uszkodzenie, utrata przesyłki w całości lub w części, nie zawinione przez Spedytora, a także spowodowane siłą wyższą, przepadkiem (konfiskatą) lub innym aktem władzy dotyczącym przesyłki, nie mają wpływu na roszczenia Spedytora wobec Zleceniodawcy, w szczególności roszczenia o zapłatę umówionego wynagrodzenia oraz zwrot kosztów i wydatków.
6. Udzielenie Spedytorowi zlecenia na rachunek osoby trzeciej lub wskazanie osoby trzeciej jako płatnika należności Spedytora nie zwalnia Zleceniodawcy od obowiązku zapłaty.
7. Spedytor ma obowiązek sprawdzenia, czy należności podwykonawców obliczone są prawidłowo. W razie stwierdzenia nieprawidłowości spedytor obowiązany jest złożyć bez zwłoki reklamację. Zleceniodawca obowiązany jest zwrócić Spedytorowi jego wydatki związane z reklamacją.
8. Zleceniodawca zobowiązany jest zwrócić Spedytorowi wszelkie wydatki związane z wykonywaniem zlecenia, które Spedytor poniósł w wyniku wskazania go, przez Zleceniodawcę lub kontrahenta Zleceniodawcy, jako odbiorcę towaru w konosamencie armatorskim lub lotniczym liście przewozowym.
9. Jeżeli Spedytor w trakcie wykonywania zlecenia wykłada własne fundusze, ma on prawo do prowizji wykładowej od wyłożonej sumy. Jeżeli wysokość prowizji nie jest określona taryfą lub umową z klientem, obowiązuje prowizja w wysokości aktualnie obowiązującej stopy odsetek ustawowych.
10.10. Do wszelkich zaległości płatniczych od Zleceniodawcy będzie miał zastosowanie akt prawny z 1998r. „Opóźnienie w płatności długów handlowych (odsetki)“ z późniejszymi poprawkami (The Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998).

§11. PRAWO ZASTAWU I ZATRZYMANIA.


1. Spedytorowi przysługuje prawo zastawu na przesyłce tj. roszczeń o przewoźne, o zwrot wydatków i innych należności wynikłych ze zleceń spedycyjnych, także gdy wynikają one z poprzednich zleceń spedycyjnych
2. Spedytor wykonuje prawo zastawu dopóki przesyłka znajduje się u niego lub osoby, która dzierży ją w jego imieniu, albo dopóki może nią rozporządzać za pomocą dokumentów.
3. Jeżeli towar podlegający prawu zastawczemu Spedytora zaginie lub zostanie uszkodzony, to Zleceniodawca zobowiązuje się do zrzeczenia swoich roszczeń odszkodowawczych wobec ubezpieczyciela na rzecz Spedytora.
4. W przypadku, gdy osoby trzecie wystąpią wobec spedytora z jakimikolwiek roszczeniami w związku z wykonywaniem przez spedytora prawa zatrzymania lub zastawu na przesyłce, zleceniodawca zobowiązany będzie do niezwłocznego zwolnienia spedytora z takiej odpowiedzialności i naprawienia poniesionej przez spedytora szkody.

§12. REKLAMACJE.


1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych usług muszą być zgłaszane droga mailowa na adres reklamacje@catrinatrans.co.uk niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 (trzy) dni od dnia odbioru przesyłki w przypadku ubytku lub uszkodzenia przesyłki, a w przypadku opóźnienia lub utraty w czasie nie dłuższym niż 5 (pięć) dni od dnia, kiedy odbiór przesyłki miał nastąpić.
2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub zawartości podczas doręczenia odbiorca jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu kurierowi. W zaistniałej sytuacji konieczne jest sporządzenie protokołu uszkodzenia, opisującego szkody lub zaznaczenie uszkodzenia na dokumencie kurierskim (deliver).
3. Niemożliwe do stwierdzenia z zewnątrz szkody powinny być zgłoszone Spedytorowi w ciągu dwoch godzin od godziny przyjęcia towaru na adres mailowy Spedytora: office@catrinatrans.co.uk. W przypadku późniejszego zgłoszenia zastrzeżeń co do stanu towaru domniemywa się, że towar został dostarczony w stanie nienaruszonym, chyba, że opóźnienie w zgłoszeniu szkody jest niezawinione i zgłoszenie nastąpiło niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody.
4. Podstawą do wszczęcia postępowania reklamacyjnego jest złożenie przez uprawnionego pisemnej reklamacji, zawierającej:
a) nazwę lub imię i nazwisko oraz adres Reklamującego;
b) tytuł reklamacji;
c) udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości w postaci faktury/paragonu zakupu przedmiotu;
d) potwierdzenie nadania przesyłki (list przewozowy);
e) udokumentowaną kwotę roszczenia;
f) kopię protokołu sporządzonego na wniosek i w obecności Odbiorcy przez przedstawiciela firmy doręczającej, w przypadku reklamacji z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
5. Reklamacji powinno towarzyszyć okazanie dokumentów stwierdzających stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody lub braków. Reklamujący obowiązany jest dostarczyć wskazane wyżej dokumenty w terminie 5 (pięciu) dni od wezwania do ich okazania przez Spedytora.
6. Reklamacje złożone z uchybieniem terminów wyżej w niniejszym paragrafie wskazanych, reklamacje nieścisłe lub niekompletne, a także uzupełnione po terminie bądź zgłoszone przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.
7. Osobami uprawnionymi do złożenia reklamacji są: Nadawca, Odbiorca lub Zleceniodawca przesyłki. Jeżeli reklamację składa inna osoba powinna ona dołączyć dokument pełnomocnictwa do działania w imieniu osoby uprawnionej albo dokument przelewu praw (cesji) uprawniający do dochodzenia roszczenia odszkodowawczego.
8. Uzupełnienie kompletu dokumentów do reklamacji powinno nastąpić w terminie 5 (pięciu) dni od momentu wezwania podmiotu reklamującego do uzupełnienia braków reklamacji. Po upływie tego terminu reklamacja nie będzie rozpatrywana, bez możliwości ponownego wniesienia roszczenia.
9. Wzór protokołu szkodowego zostaje udostępniany przez Spedytora.
10. Spedytor zastrzega sobie prawo żądania innych dokumentów niezbędnych do zamknięcia postępowania reklamacyjnego.
11. W przypadku uszkodzeń towaru należy pozostawić towar do wglądu dla Spedytora do czasu zamknięcia postępowania reklamacyjnego.
12. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji Spedytor lub ubezpieczyciel powiadamia reklamującego na piśmie o sposobie załatwienia reklamacji.
13. Zgłoszenie reklamacji do Spedytora, w żadnym wypadku nie zwalnia od uiszczenia opłaty za usługę spedycyjną lub dokonywania potrąceń w ramach wzajemnych rozrachunków, bez uprzedniej pisemnej zgody Spedytora.
14. Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania usługi wygasa wskutek przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę bez zastrzeżeń.

§13. SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DLA USŁUG SPEDYCYJNYCH.


A. CATRINA CLASSIC.
OPIS USŁUGI:
- szybka przesyłka paczki do 30kg stanowiącej jedną całość wysyłkową;
- przewóz paczki następuje z wykorzystaniem podwykonawców z możliwością obróbki maszynowej na poszczególnych etapach transportu;
- obsługiwanymi krajami odbioru są: Polska, UK (Anglia, Walia, Szkocja, Irlandia) i inne kraje Europy tj. Niemcy, Holandia, Dania, Belgia, Francja, Hiszpania itd.
- wyłączeniu z przesyłu podlegają: przedmioty szklane oraz wszelakiego rodzaju sprzęt elektroniczny oraz AGD; towar nie może być podatny na uszkodzenia;
- na stronie internetowej Spedytora wskazana jest przykładowa lista towarów z ograniczoną odpowiedzialnością ubezbieczeniową; przesyłanie towarów z powyższej listy jest możliwe jedynie na własną odpowiedzialność Zleceniodawcy;
- usługami szczególnymi świadczonymi w ramach CATRINA CLASSIC są: CATRINA CLASSIC STANDARD oraz CATRINA CLASSIC EXPRESS.

WYSYŁKA I ODBIÓR.
1. Zleceniodawca zobowiązany jest do przygotowania przesyłki zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu.
2. Zlecenia UK - POLSKA złożone do godziny 17:00 mogą być realizowane najwcześniej na następny dzień roboczy. Zlecenia UK - POLSKA złożone do realizacji na poniedziałek musi być złożone w piątek do godziny 17:00, zlecenia złożone po godzinie 17:00 w piątek, realizowane będą nie wcześniej niż we wtorek. Nie dotyczy to zleceń złożonych z wyprzedzeniem. Zlecenia POLSKA - UK złożone do godziny 19:00 rano mogą być realizowane w ten sam dzień roboczy.
3. Zlecenia są realizowne jedynie po zaksięgowaniu platności, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. W serwisie "Catrina Classic" nie ma możliwości umówienia się na godzinę odbioru z kurierem. Kurierzy odbierają przesyłki od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 9:00 - 17:00. W okresach wzmożonego natężenia (np. okresy przedświąteczne), odbiór przesyłek może nastąpić w godzinach wieczornych. Wydanie przesyłek może nastąpić także bezpośrednio do oddziałów regionalnych DPD (adres oraz numer zlecenia Zleceniodawca otrzymuje bezpośrednio od pracowników Spedytora dyżurujących w centrum obsługi klienta).
5. Podczas odbioru paczki, kurier ma obowiązek wydania Nadawcy listu przewozowego zawierającego numer trackingowy. Nadawca zobowiązany jest do sprawdzenia prawidłowości umieszczonych tam danych nadawcy, odbiorcy, ilości paczek itp. Wszystkie nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłaszać do 24h działu interwencji Spedytora, który jest dostępny pod numerami telefonów (w wyznaczonych godzinach) lub drogą poczty email (dostępność 24 godziny na dobę): office@catrinatrans.co.uk.
6. Odbiór i dostawa przesyłki przez kuriera odbywa się w systemie "door to door" na terenie całej Wielkiej Brytanii oraz Polski. Standardowy czas doręczenia przesyłki to 3 do 5 dni roboczych w całej Europie. Termin przesyłu nie jest terminem gwarantowanym.

UBEZPIECZENIE.
Każda przesyłka w usłudze „Catrina Classic” ubezpieczona jest na kwotę 100 GBP (sto funtów szterlingów). Zakres odpowiedzialności Spedytora jest ograniczony do kwoty ubezpieczenia. Wyższe roszczenia bedą rozpatrywane przez dział reklamacji operatora. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w trybie i na zasadach szczegółowo w niniejszym Regulaminie opisanych.

A.1. CATRINA CLASSIC STANDARD
OPIS USŁUGI:
- rodzaj usługi wybierany przez Zleceniodawcę w ramach oferty CATRINA CLASSIC;
- serwis spedycyjny realizowany w ramach usług firmy DPD;
- zlecenia złożone do spedycji do godziny 17:00 realizowane są następnego dnia roboczego;
- nie wymaga się wydruku listu przewozowego.

A.2. CATRINA CLASSIC EXPRESS
OPIS USŁUGI:
- rodzaj usługi wybierany przez Zleceniodawcę w ramach oferty CATRINA CLASSIC;
- serwis spedycyjny realizowany w ramach usług firmy UPS;
- zlecenia złożone do spedycji do godziny 10:00 realizowane są tego samego dnia roboczego;
- po złożeniu zlecenia oraz dokonaniu opłaty według cennika Spedytora (wyłącznie za pomocą karty płatniczej bądź serwisu PayPal) Zleceniodawca otrzymuje list przewozowy na wskazany przez siebie adres e-mail. (literówka)

B. CATRINA VAN.
OPIS USŁUGI:
- skierowana do Zleceniodawców chcących przetransportować przesyłki nie mieszczące się w serwisie "Catrina Classic" (powyżej 30kg);
- przewóz ładunków różnych gabarytów oraz przesyłki typu „FRAGILE” na terenie całej Europy;
- w zakresie usługi dostawy realizowane są wyłącznie przez pracowników Spedytora;
- koszty zlecenia spedycyjnego ustalane są indywidualnie z klientem Spedytora.

WYSYŁKA I ODBIÓR.
1. Czas doręczenia przesyłki wynosi od 5 do 10 dni roboczych.
2. Nadania oraz doręczenia przesyłek nastepują bezpośrednio z/do samochodu kurierskiego.
3. Kurier ma obowiązek dojechać jak najbliżej posesji odbiorcy/nadawcy, na tyle jednak na ile pozwalają warunki komunikacyjne, a więc: utwardzony teren przystosowany do poruszania się po nim pojazdów różnych gabarytów, brak zakazu poruszania się pojazdów po określonym terenie, a także warunki architektoniczne takie jak np. odpowiedniej konstrukcji zadaszenia budynków, miejsce manewrowe dla pojazdu, krawężniki, ogrodzenia, ogrody, posesje sąsiadujące i inne.
4. Kurier może odmówić podjazdu bezpośrednio pod posesję, jeśli nie ma zapewnionych odpowiednich warunków umożliwiających bezpieczne poruszanie się pojazdu kurierskiego, zaś według jego uznania podjazd taki może skutkować uszkodzeniem samochodu kurierskiego bądź innego mienia. Warunki wyżej wskazane stosuje się odpowiednio w przypadku zmian atmosferycznych, które mogą uniemożliwić dokonanie bezpiecznego podjazdu.
5. Doręczający/odbierający kurier obowiązany jest poinformować odbiorcę/nadawcę przesyłki o braku możliwości wykonania bezpiecznego podjazdu, w sytuacji wyżej w ust. 3 i ust.4 opisanej, a także o przyczynach i konsekwencjach takiego stanu.
6. W przypadku nieobecności adresata, kurier pozostawia awizo, w którym wskazany jest kontakt z biurem Spedytora.
7. Termin na kontakt ze Spedytorem wynosi 3 dni i jego bieg rozpoczyna się dnia następnego po awizowaniu przesyłki. W razie bezskutecznego upływu terminu przesyłka jest zwracana do Zleceniodawcy. Koszt zwrotu przesyłki pokrywa Zleceniodawca.
8. Termin oraz koszt przewozu doręczeń powtórnych lub doręczeń zwrotnych ustalane jest przez Spedytora, przy czym nie może on przekraczać dwukrotności opłaty którą ustalił Zleceniodawca ze Spedytorem. Opłata za zwrot lub koszt ponownego doręczenia dokonywane są na rachunek bankowy prowadzony dla Spedytora przed doreczeniem przesylki.

UBEZPIECZENIE.
Każda przesyłka w usłudze „Catrina Van” ubezpieczona jest na kwotę 300 GBP (trzysta funtów szterlingów). Zakres odpowiedzialności Spedytora jest ograniczony do kwoty ubezpieczenia. W sytuacji zadeklarowania przez Zleceniodawcę kwoty wyższej ponad wskazaną w zdaniu poprzednim oraz za dodatkową opłatą, wartość ubezpieczenia może być zwiększona. Wyższe roszczenia bedą rozpatrywane indywidualnie przez dział reklamacji operatora. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w trybie i na zasadach szczegółowo w niniejszym Regulaminie opisanych.

C. CATRINA SPED.
OPIS USŁUGI:
- skierowana głównie do Zleceniodawców, którzy mają do przetransportowania towar na paletach; obsługiwane platformy to przede wszystkim palety: EURO, EUR, MAV, ISO oraz przeznaczone do kontenerów;
- transport ładunku na paletach o niestandardowych wymiarach wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z doradcą technicznym działu obsługi klienta Spedytora;
- waga ładunku nie może przekraczać 200 kg;
- w zakresie usługi Spedytor dopuszcza możliwość realizowania usługi spedycyjnej przy udziale Spedytora dalszego (podwykonawcy);
- koszty zlecenia spedycyjnego ustalane są indywidualnie z klientem Spedytora.

WYSYŁKA I ODBIÓR.
1. Czas doręczenia przesyłki wynosi od 5 do 10 dni roboczych; Spedytor zastrzega możliwość wydłużenia czasu dostawy w związku z koniecznością korzystania z usług Spedytora dalszego (podwykonawcy).
2. W przypadku nieobecności adresata, kurier pozostawia awizo, w którym wskazany jest kontakt z biurem Spedytora lub z biurem Spedytora dalszego (podwykonawcy) wskazanym w celu wykonania zlecenia.
3. Termin na kontakt ze Spedytorem wynosi 3 dni i jego bieg rozpoczyna się dnia następnego po awizowaniu przesyłki. W razie bezskutecznego upływu terminu przesyłka jest zwracana do Zleceniodawcy. Koszt zwrotu przesyłki pokrywa Zleceniodawca.
4. Termin oraz koszt przewozu doręczeń powtórnych lub doręczeń zwrotnych ustalane jest przez Spedytora, przy czym nie może on przekraczać dwukrotności opłaty którą ustalił Zleceniodawca ze Spedytorem. Opłata za zwrot lub koszt ponownego doręczenia dokonywane są na rachunek bankowy prowadzony dla Spedytora przed doreczeniem przesylki.

UBEZPIECZENIE.
Każda przesyłka w usłudze „Catrina Sped” ubezpieczona jest na kwotę 300 GBP (trzysta funtów szterlingów). Zakres odpowiedzialności Spedytora jest ograniczony do kwoty ubezpieczenia, przy czym zapewnia on ubezpieczenie na każdym etapie realizacji zlecenia przez Spedytora dalszego (podwykonawcę). W sytuacji zadeklarowania przez Zleceniodawcę kwoty wyższej ponad wskazaną w zdaniu poprzednim oraz za dodatkową opłatą, wartość ubezpieczenia może być zwiększona. Wyższe roszczenia bedą rozpatrywane indywidualnie przez dział reklamacji operatora. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w trybie i na zasadach szczegółowo w niniejszym Regulaminie opisanych.

§14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.


1. Regulamin Spedytora udostępniany jest zainteresowanym bezpłatnie na stronie internetowej Spedytora (www.catrinatrans.co.uk) oraz w siedzibie Spedytora.
2. Postanowienia tego Regulaminu jak również umowy zawierane na jego podstawie i czynności podejmowane w jego zakresie podlegają prawu angielskiemu. Spory wynikające z działalności opisanej w Regulaminie jak również zawieranych na jego podstawie umów podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.
3. Zleceniodawca obowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu przed przekazaniem Spedytorowi przesyłki do spedycji.
4. Postanowienia umowne indywidualnie uzgodnione z klientami mogą zawierać odmienne uregulowania od zawartych w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku postanowienia Regulaminu stosuje się w braku odpowieniego uregulowania w wynegocjowanej umowie.
5. Spory wynikłe w związku z usługami świadczonymi przez Spedytora rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Spedytora.
6. Zgodnie z aktem prawnym z 1998r. o ochronie danych osobowych (Data Protection Act 1998) rejestrując się w serwisie www.catrinatrans.co.uk użytkownik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe zachowując prawo do wglądu, ich zmiany oraz usunięcia.
7. Wszelkie dane osobowe podawane przez użytkowników Spedytora są poufne i w żaden sposób nie będą udostępniane ani sprzedawane osobom fizycznym, osobom prawnym ani innym podmiotom.
8. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Spedytora oraz przekazanie ich przewoźnikowi w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania usługi.

§15. DANE OSOBOWE.


1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem strony www jest TSZ&K Transport Limited.
2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem strony www zbierane są - zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
3. Zgromadzone dane osobowe w związku z realizacją usługi są przekazywane do partnerów serwisu, w szczególności: firm transportowych (realizujących zleconą usługę), firm odpowiedzialnych za obsługę systemów informatycznych, firm realizujących płatności online, partnerom handlowym serwisom brokerskim
4. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania oraz usunięcia. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@catrinatrans.co.uk.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej przed zawarciem danej umowy.

Informacje o firmie


TSZ&K Transport Limited
13 Swallow Field
EX31 3XB
Barnstaple
DEVON

Company number: 11398068

Nie przechowujemy w swoich bazach danych żadnych informacji o kartach kredytowych naszych klientów.
Potrzebujesz pomocy? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Pracujemy w godzinach
Pon. - pt. od 9:00 do 17:00 czasu UK
Soboty i niedziele nieczynne

W sprawach pilnych kontakt 24h na
Email: office@catrinatrans.co.uk
Biuro obsługi
Tel. GB 1: (0044) 012 37 238 086
Tel. GB 2: (0044) 012 37 476 030

Tel. PL: (0048) 22 20 84 601
Linia otwarta pon. - pt. 10:00 - 16:00 czasu PL
Soboty i niedziele nieczynne